66 / 100

solarium, fitness a fit-slim studia v Praze 7x

Tipy a rady

Zajímá Vás, co to vlastně opálení je a jak vzniká? Jaký je názor odborníků na opalování v soláriu? Dají se opalováním v soláriu léčit některé neduhy či nemoci? Proč používat solární kosmetiku? Jaké jsou nejdůležitější složky opalovacích krémů a co vlastně znamenají a dělají? Proč se neopálíme na všech místech stejně. Znamená opalování v soláriu nějaká rizika? Anebo chcete zjistit svůj kožní fototyp, který je pro opalování v soláriu tak důležitý? Toto vše a mnoho dalších užitečných informací obsahuje právě tato stránka.

1. Co je to sluneční záření

Sluneční záření je hlavní součástí zevního prostředí člověka a ovlivňuje přímo i nepřímo většinu živých forem na Zemi. Už v minulém století byla odhalena prospěšná vlastnost slunečního záření, a to zejména v prevenci nedostatku vitaminu D a v léčbě rachitis. Na druhé straně již koncem 19. století dermatologové upozorňovali na možnost nepříznivých účinků při dlouhodobé expozici. Sluneční záření je energie, která je vyzařována paprsky různých vlnových délek. Přitom se rozlišuje ultrafialové záření (UV), viditelné světlo a tepelné infračervené záření (IR). UV záření se dále dělí na záření UV-A, UV-B a UV-C. Nebezpečné záření UV-C je odfiltrováno atmosférou a nedosahuje na povrch Země. Složení a intenzita záření UV-A a UV-B kolísá a závisí např. na denní a roční době, znečištění vzduchu, stupni zeměpisné šířky a intenzitě odrazu (voda, sníh atd.). V protikladu k přírodnímu slunci, které podléhá silným výkyvům, lze ozařování soláriem dávkovat přesně a individuálně.

2. Proč je důležitá ozónová vrstva kolem země?

UV sluneční záření je v atmosféře pohlcováno a rozptylováno. UV-C záření je při průchodu atmosférou zcela absorbováno fotodisocíací kyslíku, při které vzniká atmosférický ozon. Značné množství UV-B radiace je silně pohlcováno ozónovou vrstvou. UV-B záření je na rozdíl od UV-A známé svojí vysokou biologickou aktivitou až škodlivostí. Jeho intenzita je silně závislá na množství ozonu v atmosféře, tj. na tloušťce ozónové vrstvy. Proto v místech, kde je ozónová vrstva oslabena, může dojít k velmi negativnímu působení velkého množství UV-B záření na organismy na zemském povrchu, které může způsobit různé stupně buněčného poškození všech forem života.

3. Kdy a kde je intenzita slunečního záření největší?

Intenzita ultrafialového záření se podstatně zesiluje odrazem od sněhu, ledovců, bílého písku, vodních ploch - až o 85 % . Nezanedbatelným faktorem je nadmořská výška. Pro každých 1000 m nad mořem roste intenzita erytematogenní složky o 6 až 8 %, takže ve výšce asi 1500 m je intenzita asi o 12 % větší než na hladině moře. Erytematogenní působení slunce je ovlivňováno i vlhkostí a znečištěním vzduchu (atmosférický zákal) a teplotou. UV záření dosahuje nejvyšší intenzity za jasné oblohy. Oblačnost všeobecně UV záření zeslabuje, toto zeslabení ale velmi závisí na typu a velikosti oblaků. Tenká nebo ojedinělá oblaka jen málo ovlivňují UV radiaci, dokonce ji mohou i bočním odrazem zvýšit. UV-B záření je největší mezi 10:00 a 14:00 hodinou. UV-A roste během dne a může překročit radiaci UV-B 1x až 1000x. Na severní polokouli je UV-B záření nejintenzivnější v letních měsících, zatímco UV-A záření je stabilní po celý rok.

4. Co je to opálení (pigmentace)?

Opálení není v principu nic jiného, než vlastní tělesná ochrana proti slunečnímu záření. Sluneční záření dopadající na zemský povrch se skládá z několika složek. Z hlediska opalování hraje největší roli sluneční záření s vlnovou délkou menší než 400 nm, UV-A a UV-B záření, které patří do oblasti ultrafialového záření. Působením záření UV-B se aktivují zvláštní buňky pokožky (melanocyty), aby vytvářely intenzivněji bílé melaninové pigmenty. Tyto pigmenty hnědnou na cestě do svrchních vrstev pokožky vlivem záření UV-A a kyslíku z krve (**nepřímá pigmentace). Jestliže už proběhla určitá pigmentace předem, kůže okamžitě zhnědne působením záření UV-A (*přímá pigmentace). *Okamžitá (přímá) pigmentace představuje šedohnědé zbarvení kůže, vznikající během několika minut po zahájení ozařování. Je indukována především zářením UV-A. Maximum je pozorováno zhruba 1 hodinu po expozici, s ústupem během několika hodin až dní, v závislosti na dávce ozáření. **Pozdní (nepřímá) pigmentace nastupuje po určité době (48 - 72h) a přetrvává několik měsíců. Je indukována převážně UV-B zářením.

5. Jak se opálení ztrácí??

Opálení neboli pigmentace se objevuje v epidermis, vrchní vrstvě pokožky, což je nejpovrchnější a nejtenčí část kůže, která je tvořena rohovatějícími kožními buňkami, uspořádanými do vrstev. Od základní vrstvy epidermis, kde se buňky dělí, procházejí kožní buňky strukturální přeměnou přes vrstvu ostnitou a zrnitou do již zmíněné vrstvy rohovatějící, kde se postupně odlučují a zůstávají součástí kožního mazu na povrchu kůže. Celý tento složitý proces zrání a odumírání buněk trvá přibližně 28 dnů, a to je tedy doba nutná k úplné obměně vrchní vrstvy pokožky. Pro nás je to i vysvětlení, proč se ztrácí opálení: buňky ve vrchní vrstvě pokožky (epidermis) se mění každých 28 - 30 dní.

6. Je rozdíl mezi opalováním v soláriu a na sluníčku?

Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění. UV lampy v soláriu emitují kombinaci UV-A a UV-B záření, která je svým složením spektra záření podobná tomu slunečnímu. Při opalování na slunci hrají nejdůležitější roli faktory jako denní doba opalování, roční období, nadmořská výška, výskyt mraků, imise, blízkost rovníku, odrážející okolní povrch (vodní hladina, písečná pláž, asfalt, sníh...), apod. Můžeme říci, že opalování probíhá v nekontrolovatelném prostředí. Výhodou opalování v soláriu je možnost regulace tohoto procesu: zvolíme si intenzitu UV lamp (typ solária) a nastavíme si opalovací čas vhodný pro náš fototyp a momentální zdravotní stav.

7. Srovnání mezi opalováním v soláriu a na sluníčku?

Je téměř nemožné vytvořit jednoduché srovnání mezi opalováním na slunci a v moderním soláriu. Existuje mnoho variant UV zdrojů s odlišným spektrem a intenzitou UV záření a také intenzita slunečního záření je závislá na řadě faktorů. Proto neexistuje vzorec pro určení poměru mezi opalováním na slunci a v soláriu.

8. Jak často se můžeme opalovat?

Food and Drug Administration (1986) doporučuje dodržovat minimálně 48 hodinový interval mezi návštěvami solária. K dokončení jednoho procesu pigmentace je potřeba poskytnout pokožce určitý čas. Další opalování (nastartuje další pigmentaci) v průběhu 24 hodin by mohlo vyvolat nekontrolovatelné spálení kůže. Maximální pigmentace pokožky můžeme dosáhnout postupně během 8 až 10 opalování při dodržování 2 až 3 denních intervalů a opalovacích časů dle tabulky (časy se postupně prodlužují). Pak se doporučuje na 1-2 týdny opalování vynechat zcela a poté stačí 1-2 sluneční lázně týdně k udržování dosažené barvy.

Naše mínění:

Po první návštěvě solária si udělejte pauzu 48 hodin, aby jste optimálně zjistili jak vaše pokožka reaguje na opalování v soláriu. Mezi dalšími návštěvami by měl být časový odstup minimálně 24 hodin. Častěji je to i zbytečné jak pro peněženku tak pro tělo, protože opalovací proces trvá ještě až 24 h po opuštění solária! Ideální je chodit obden a po dosažení požadovaného odstínu stačí 1krát za týden až 10 dní ho již jen udržovat. Zjistěte si svůj fototyp a pak zvažte, jaké volit časové intervaly opalování. Maximální doba opalování je 30 minut ale pro první opalování by neměla překročit 5 až 10 minut, podle citlivosti pokožky!

9. Co všechno nám říká „Tabulka opalovacích časů“?

Tabulka opalovacích časů nám ukazuje jak dlouho se můžeme opalovat na daném soláriu pro určitý kožní fototyp a při určitém počtu opalování. Je výsledkem testování solárií vybavených vždy konkrétními UV zdroji. Přístroje se testují v nezávislých laboratořích. Tabulka opalovacích časů dále vychází z minimální erytémová dávky (MED). Minimální erytémová dávka (MED) je minimum UV radiace, které způsobí ohraničený erytém (pigmentaci) na ozářeném místě po jedné expozici, vyjádřena jako energie na jednotku plochy. Výsledky testování UV zdrojů v kombinaci s MED byly převedeny do tabulky pro jednotlivé fototypy, kde se doporučená doba opalování postupně prodlužuje při každé další návštěvě solária. Tabulka opalovacích časů je k dispozici ve všech studiích Sunnyland a zvláště při prvních návštěvách solárního studia je dobré se jí řídit.

10. Co je to minimální erytémová dávka (MED)?

Nejčastějším zdravotním problémem vznikajícím z nadměrného oslunění je zánět kůže doprovázený erytémem (zrudnutí). Efektivní UV dávka, po jejímž překročení při prvním jarním oslunění již pokožka začíná rudnout, se nazývá „minimální erytémová dávka" a označuje se jako 1 MED. Vzhledem k tomu, že každý člověk má více či méně různou citlivost své pokožky, liší se i jeho MED. Pro českou populaci se hodnota 1 MED pohybuje v rozmezí 200 - 500 J/m2.

11. Proč je důležité vytvářet „základní opálení"?

Mírná expozice UV-B záření pomáhá vytvářet přirozenou bariéru pokožky (obranný mechanismus kůže), která chrání tělo před nadměrným UV zářením. UV-B záření stimuluje tvorbu melaninu, který jako „čepička obklopí" jádro buňky a tím chrání její DNA (pigmentace) a zároveň působí na vytváření takzvané sluneční mozolnatosti-zesílení pokožky. Jestliže se vytvoří optimálně obě vlastní kožní ochranná opatření (pigmentace a zesílení), lze dosáhnout dvojnásobného až čtyřnásobného zvýšení ochranné kapacity pokožky. Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění. Opalování v soláriu je proto dobrou přípravou na dovolenou na slunečních plážích nebo na horách. Pokud není tato přirozená ochrana vytvořená a nepoužíváme vhodný ochranný opalovací krém (sunscreen), může dojí ke spálení kůže a zničení DNA v buňkách pokožky. Opakované spálení způsobí buněčný rozpad těchto buněk místo jejich reprodukce a to je počátek rakoviny kůže.

12. Můžeme se opalovat po celý rok bez poškození kůže?

Dlouhodobé a nadměrné působení UV záření, a to jak v soláriu tak na slunci, nebo kombinace opalování v soláriu a na slunci, může na kůži vyvolat změny, které již mohou být do jisté míry nevratné - stárnutí kůže, narušení imunitního systému nebo až různé formy nádoru kůže. Vždy bychom si měli být vědomi nebezpečí nadměrného opalování, které může způsobit stálé poškození pokožky, a měli bychom dodržovat určitá pravidla.

13. Co bychom měli vědět, abychom zamezili spálení?

Platí několik pravidel, díky jejichž dodržování, bude naše pokožka zdravě opálená: - Od dubna do konce srpna hlídat svůj pobyt na slunci mezi 11-16 hodinou - Pokud je zamračeno, dáme si také pozor, protože oblaka UV záření propouštějí - Za velmi slunných dnů je třeba používat klobouky, kšiltovky, oděvy s dlouhými rukávy apod. - Aplikaci prostředku s UV faktorem, i když je odolný proti vodě, je nutné po 2-3 hodinách nebo po setření opakovat. - Uvědomme si, že kůže je vystavena působení UV záření také ve stínu odrazem například od vodní hladiny, sněhu, písku, ale i trávy apod. - U moře a v horách je intenzita UV záření vyšší je třeba používat vyšší ochranný faktor. - Spálení hrozí i ve vodě, do které UV záření proniká, v hloubce 50 cm pod hladinou je 40% intenzita UV záření. Riziko vzniku melanomu (zhoubný kožní nádor) významně narůstá již po prvním či druhém spálení.

14. Pokud se nemůžu opalovat na slunci, můžu se opalovat v soláriu?

Za normálních podmínek se osoba opalující se v soláriu je schopna opalovat na slunci. Existují však lidé se světlou barvou pokožky, kteří obecně netolerují sluneční paprsky, ale v soláriu se jim podaří dosáhnout určitého stupně opálení. Tento jev může být způsoben odlišným rozložením spektra slunečních paprsků než u některých typů solárních trubic ( poměr UVA/UVB ) za současně mírného a opatrného časování seancí při opalování v soláriu (kontrolovaném prostředí). Kožní fototyp, dědičné dispozice a individuální fotosensitivita určují, kdo bude mít při opalování v soláriu úspěch.

15. Jak se můžeme chránit před nadměrným UV zářením?

Před sluncem se můžeme chránit oděvem a prostředky, které obsahují chemickou nebo fyzikálně-chemickou ochranu (látky) před UV zářením, tzv. sunscreeny. Moderní preparáty musí chránit před UV-A i UV-B zářením. Kvalita preparátů je udávána hodnotou SPF (sun protecting factor - faktor sluneční ochrany), který má hodnoty od 4 až do 100. SPF nám udává, kolikrát je prodloužena doba MED (minimální erytémová dávka), tj. čas strávený na poledním slunci než dojde ke zčervenání kůže. Opálená kůže sama zvyšuje schopnost ochrany před slunečním zářením, a to zejména svým zesílením - dvojnásobné až čtyřnásobné zvýšení ochranné kapacity. Absolutní ochrana před UV zářením neexistuje a jsou skupiny osob, které by měly svůj pobyt na slunci minimalizovat (např. děti ve věku do 3 let).

16. Co jsou to sunscreeny?

Sunscreeny jsou látky, které ochraňují lidskou kůži před poškozením UV zářením. V Evropě jsou považovány za kosmetické prostředky. Tyto přípravky jsou dodávány v podobě roztoků, gelů, krémů, popř. rtěnek, které pohlcují i odrážejí až 95% UV záření. Častá je kombinace oblastí UV-A a UV-B. Většinou se rozdělují na chemické absorbéry a fyzikální blokátory. Chemické absorbéry jsou látky, které pohlcují UV záření (zejména UV-B). Nežádoucím účinkem některých z nich je možnost vyvolat fotoalergické kontaktní reakce. Fyzikální blokátory jsou látky, které rozptylují a odrážejí jak UV tak viditelné záření. Jejich aplikace se doporučuje na místa maximálně vystavovaná slunci - nos, rty, uši. Kombinace s absorbéry je možná a v řadě přípravků se s výhodou využívá.

17. Co je to ochranný faktor (SPF) sunscreenů?

Ochranný faktor SPF je definován jako poměr MED chráněné kůže ku MED kůže sunscreenem nechráněné. Pro praxi to znamená přibližné násobky doby pobytu na slunci (při nechráněné kůži) do vzniku erytému. Čím je SPF vyšší, tím je ochrana lepší. Při aplikaci sunscreenů se nevyplatí šetřit, doporučuje se 2 mg/cm2 přípravku na kůži.

18. K čemu je naší pokožce užitečný betakarotén?

Betakarotén patří mezi látky, které označujeme jako antioxidanty. Antioxidanty jsou sloučeniny bránící škodlivému vlivu aktivních forem kyslíku a volných radikálů. Právě působením UV záření na kůži vznikají volné radikály a aktivní kyslík. Antioxidanty mohou částečně negativní vliv těchto látek zablokovat svým neutralizačním působením cestou složitých biochemických reakcí. Mezi antioxidanty patří vitamín C, vitamín E, vitamín B2, betakarotén, koenzym Q6, selen a celá řada dalších látek. Z kožního hlediska je v ochraně před UV zářením nejvýznamnější právě betakarotén. Nejen že jde o látku redukující účinky nežádoucích kyslíkových radikálů, ale zároveň tím, že se v kůži ukládá a je barevný, má schopnost absorbovat část UV spektra.

19. Procházejí UV paprsky skrz pokožku a působí na vnitřní tělesné orgány?

UV záření emitované UV zdroji nemá dostatečnou energii k průniku skrz kožní vrstvy. Tak navzdory některým tvrzením nejsou vnitřní orgány UV zářením přímo ohroženy. Z tohoto důvodu se vysoce pozitivní působení UV záření emitovaného barevnými (např. zelenými) UV zdroji na vnitřní orgány, které inzerují někteří prodejci, jeví jako fyzikálně nemožné.

20. Je nebezpečné nosit kontaktní čočky v soláriu?

Neexistují žádné známé důvody, proč by se nemohly nosit kontaktní čočky během opalování v soláriu. Když jsou oči zavřené a vhodně chráněné ochrannými brýlemi, UV záření je blokováno před pronikáním do očí, popřípadě kontaktních čoček. Teplo, které vzniká při opalování, však může způsobit majitelům kontaktních čoček vysychání očí a nepříjemné pocity. Tak jak ošetřujeme po opalování pokožku hydratujícími prostředky, tak Ti z Vás, kdo nosí kontaktní čočky, mohou použít oční kapky dle doporučení svého očního lékaře.

21. Může UV záření zničit choroboplodné zárodky na akrylátové desce solária?

K ničení choroboplodných zárodků například na lékařských nástrojích nebo kadeřnických hřebenech jsou používány speciální UV lampy. Paprsky emitované z takovýchto lamp patří do spektra UV-C záření a mají odlišné vlnové délky než ty, se kterými se setkáváme v soláriích. Záření procházející akrylátovými deskami v soláriích je UV-A a UV-B záření a neničí viry a bakterie, které se na nich nacházejí. Proto je nezbytně nutné po každém opalování vyčistit akrylátové desky vhodnou desinfekcí (desinfekce speciálně určená pro solária).

22. Jak hodnotí opalování v soláriích kožní lékaři?

Někteří kožní lékaři doporučují vyvarovat se veškerému slunečnímu záření, tedy i opalování v soláriích. Ale i ti nejzarputilejší odpůrci opalování jsou nuceni připustit potřebu mírného slunění. Cílem dermatologů je a mělo by být to, že pokud nemohou nadměrné expozici UV záření a to jak na slunci, tak v soláriích zabránit, musí se pokusit možné škody UV zářením minimalizovat a předáním veškerých dostupných informací na všechna hrozící poškození upozornit.

23. Proč mají někteří lidé svrbění kůže po opalování se v soláriu?

Svrbění nebo i vyrážka může mít několik nesouvisejících příčin, proto je u každého klienta důležité zjistit jak se opaloval (jeho opalovací historii). Někteří lidé jsou velmi citliví na UV záření, jiní jsou náchylní například na vyrážky z tepla (pocení). Také určité chemikálie a ingredience v kosmetice, šamponech nebo v dezinfekci používané v soláriu na akrylátové desky mohou způsobit svěděni a vyrážku. Ta se pak objeví na místech, kde byly zmíněné produkty aplikovány. V tomto případě se vyhneme používání těchto látek a v opalování nepokračujeme, dokud nezmizí příznaky nebo nás neprohlédne lékař.

24. Co způsobuje bílé skvrny na pokožce?

Je několik důvodů proč vznikají nápadné bílé skvrny na těle během opalování: • Skvrny na kůži, které se neopálí, mohou být výsledkem genetické dispozice. Melanocyty (typ kožních buněk) v těchto místech nemají schopnost produkovat melanin (pigment) • Bílé skvrny se mohou objevit díky přítomnosti hub, které žijí na povrchu kůže. Samotné houby jsou neškodné, ale absorbují UV záření, které by jinak běžně procházelo pokožkou. Tyto houby se pak stávají viditelnými v podobě bílých skvrn vznikajících, jakmile se objeví opálení. To můžeme napravit užitím léků nebo topických lotionů (pouze na lékařský předpis) • Často se objevují bílé skvrny na lopatkách a nad hýžděmi, které jsou způsobeny tlakem samotného těla při ležení na tvrdém povrchu. Tlak těla ovlivňuje průtok krve přes tato místa na kůži. Krev je nositel kyslíku, který je nezbytný v procesu pigmentace, proto se tyto oblasti hůře opalují. • Nepravidelné opálení mohou způsobit i některé léky, například perorální antikoncepce.

25. Je opalování v soláriu bezpečnější než na slunci?

Opalování v soláriu je opalování v prostředí, které je více kontrolovatelné. Důsledky nadměrného slunění ať už v soláriu nebo na slunci jsou stejné a v obou případech může dojít k vážnému poškození kůže jako důležitého tělního orgánu.

26. Můžeme opalováním v soláriu léčit akné?

Fototerapie (UV záření jako léčebný prostředek) je pouze v rukách odborníků (kožních lékařů) určitým způsobem efektivní při zmírnění některých kožních problémů s jejich příznaky. K léčbě akné je navíc používáno mnoho léků, včetně tetracyklinu a Retinu A. Tyto léky mohou činit kůži fotosenzitivní (přecitlivělou na UV záření) a tudíž je při jejich užívání třeba vyvarovat se slunění v jakékoliv podobě. Mimoto musí být užití UV záření pro léčbu akné doporučeno a kontrolováno lékařem.

27. Může opalování způsobit melanom, smrtelnou formu kožní rakoviny?

Přímé důkazy o tom, že maligní melanom je způsoben postupným, mírným a kontrolovaným opalováním, neexistují. Ale osoby, které mají dědičné dispozice k rozvoji melanomu, mohou zvýšit pravděpodobnost jeho vzniku vystavováním se UV záření v soláriu nebo na slunci. Zatímco některé studie naznačovaly vazbu mezi prudkým spálením se a maligním melanomem, další studie dokazovaly opak. Například ve studii publikované v Journal of Cancer v roce 1989 objevili kanadští vědci průkazné „opačné" spojení mezi výskytem melanomu a chronickou nebo dlouhodobou sluneční expozicí u mužů, kteří byli díky své profesi dlouhodobě vystavováni UV záření. Tato studie naznačuje skutečnost, že opakovaná expozice UV záření může chránit. Závěrem je možno konstatovat, že kontrolovaná, mírná a pouze postupně se zvyšující dávka slunění není tím nejsilnějším faktorem pro vznik melanomu.

28. Jaké je v soláriu riziko onemocnění pohlavní chorobou

K přenosu některých pohlavních chorob je potřeba výměna tělesných tekutin mezi osobami. Tato výměna se nemůže uskutečnit pomocí solária. To však neznamená, že jiné infekce nemohou být přeneseny při použití nevydezinfikovaného solária nebo ochranných brýlí. Proto je nezbytně nutné po každém použití ošetřit akrylátovou desku a ochranné brýle vhodnou dezinfekcí.

29. Může opalování v soláriu způsobit rakovinu kůže?

Nadměrná vystavování se UV záření v soláriu, ale i na sluníčku, může způsobit rakovinu kůže. Pokud má osoba navíc rodinné dispozice k tomuto druhu rakoviny, měla by se vyvarovat slunění v soláriu i na slunci. Doporučuje se, aby veškeré expozice UV záření byly mírné.

30. Mohou se osoby, které prodělaly formu kožní rakoviny, opalovat v soláriu?

Pro takovéto osoby platí přísný zákaz opalování, a to jak v soláriu tak na slunci. Dávka UV záření může být dalším spouštěcím momentem pro tuto nemoc.

31. Pomáhá opalování v léčbě depresí nebo sezónní afektivní poruchy?

Existuje rostoucí počet vědeckých důkazů, které ukazují, že někteří lidé skutečně potřebují více světla, aby mohli řádně fungovat. Expozice tak jasného světla, jaké je solária vyzařováno poledním letním sluncem, způsobí, že mozek potlačí vznik hormonu "melatoninu". Tento hormon působí na tělo jako látka s tlumivým účinkem (snižuje tepovou frekvenci a srdeční tlak). Z tohoto důvodu se člověk, který se vystavuje delší čas jasnému světlu, cítí šťastnější. Zdroje emitující takovéto světlo jsou nyní často používány při léčbě sezónních afektivních poruch.

32. Může být solárium používáno při léčbě psoriázy (lupénky)?

Je zakázáno používat solária k jiným než kosmetickým účelům. Lékaři používají fototerapii, tj. využití účinků UV záření při léčbě některých kožních nemocí, ke zmírnění symptomů psoriázy. Taková léčba je prováděna pod dohledem lékaře a na speciálních přístrojích. Mnoho provozovatelů solárií má zkušenosti s klienty, kteří trpí mírnou formou psoriázy a po opalování v soláriu se jejich stav zlepšuje. Mnozí z těchto psoriatiků si proto kupují solária domů.

33. Potlačuje UV záření imunitní systém?

Působení UV záření na imunitní systém je obsahem mnoha kontroverzních debat. Zatímco terapeuté hlásí nespornou regeneraci imunitního (obranného) systému těla, dermatologové konstatují jeho potlačení neboli supresi pod vlivem UV paprsků. Obě strany mají pravdu. UV záření působí na imunitní systém jak supresivně, tak aktivačně. Díky této skutečnosti se UV záření používá například pro potlačení imunity při transplantacích orgánů. Na druhé straně v ponorkách, školách a nemocnicích především na severní polokouli jsou instalovány umělé zdroje UV záření, neboť chrání organismus před napadením některými infekčními nemocemi.

34. Má UV záření příznivý vliv na léčbu osteoporózy?

Osteoporóza je nemoc charakterizovaná křivením a zvýšenou lámavostí kostí v důsledku nedostatku vápníku. Příjem určitého množství vápníku je nezbytný pro rozvoj silných kostí a zdravých zubů. K absorpci vápníku ve střevech je potřeba vitamin D3. Tento vitamín je často označován jako sluneční vitamín, protože vzniká v pokožce vlivem působení UV-B záření. Přestože některé studie ukázaly, že solární lampy (které emitují určité množství UV-B záření) mohou iniciovat produkci vitamínu D3, nesmí být solária využívána k léčebným účelům.

35. Může opalování způsobit vrásky?

Nadměrné vystavování se UV záření, především s vysokou intenzitou UV-A složky, může poškodit elastická vlákna spodní vrstvy kůže (dermis). Důsledkem toho dojde k propadu vrchní vrstvy pokožky-epidermis a na kůži se objeví elastóza (degenerativní onemocnění elasticity tkáně) nebo vrásky. UV-A záření, není-li blokováno přirozenou ochrannou bariérou (pigmentace a kožní mozolnatost, která vzniká díky působení UV-B záření) nebo vhodným sunscreenem, proniká do dermis a ničí elasticitu kůže. To znamená, že pokud se chceme opalovat v soláriu, doporučuje se zvolit UV zdroje, které emitují jak UV-A tak UV-B záření. Je vždy důležité dodržovat pravidla pouze mírné a postupně se zvyšující expozice UV záření podle fototypu a zdravotního stavu.

36. Je opalování v soláriu efektivní při léčbě artritidy?

Znovu opakujeme, že solária se mohou používat pouze a výhradně ke kosmetickým účelům. Neexistují žádná vědecky podložená tvrzení, která by ukazovala na efektivnost fototerapie při léčbě artritidy. Pokud se říká, že solárium opravdu přechodně ulehčí bolestem spojených s touto nemocí, je to pravděpodobně spíše v důsledku tepla, které vzniká při opalování, než působením UV záření.

37. Mohou se osoby s diagnózou „lupus erythematosus" opalovat v soláriu?

Těmto osobám se ozáření UV paprsky nedoporučuje, neměly by se nikdy opalovat v soláriu a na slunci by měly vždy používat vhodný sunscreen.

38. Kdy si můžeme být jistí, že se opalujeme správně?

Pro správné, jinak řečeno co nejbezpečnější opalování naší pokožky, platí několik pravidel. Hlavní pravidlo zní: Veškerá expozice UV záření, ať venku nebo v soláriu, musí být postupná a mírná. Pro provozovatele solárií je nezbytné, aby ke každému klientovi přistupovali individuelně, určili jeho fototyp, podle tabulky opalovacích časů příslušného solária a podle klientova aktuálního zdravotního stavu mu doporučili opalovací kůru (maximální pigmentace může být vytvořena postupně v průběhu 8 až 10 opalování s minimálním intervalem 48 hodin). Více informací o prospěšnosti a rizicích vyplývajících z opalování v soláriu můžete získat od provozovatele a obsluhy solária nebo se můžete obrátit na některého prodejce solárií. Každý klient solária nese odpovědnost za své opalování. Povinností provozovatele je poskytnout klientovi dostatek odborných informací, aby se mohl k této odpovědnosti rozhodnout. Chování obsluhy, čistota, perfektní stav solárií a dostatek informací jsou prvními ukazateli správně vedeného solárního studia.

39. Význam opalovací kůry.

První ze série opalování v rámci opalovací kůry (opalovací kůru nám doporučí obsluha solária dle typu solária, Vašeho kožního fototypu a aktuálního zdravotního stavu) je nejkratší. U dalších expozic se časy postupně zvyšují až do maximálního opalovacího času pro dané solárium a Váš fototyp - pokud budete snášet jednotlivé opalování bez problémů. Každý z nás se však opaluje jinak, proto doporučujeme po prvních návštěvách za pomoci obsluhy solária upravit opalovací program vzhledem ke stávajícímu stavu naší pokožky. Mezi jednotlivými návštěvami solária musí být 48hodinová prodleva, aby se mohl proces pigmentace správně vyvinout. Toto neplatí v případě, že se objeví spálení nebo neobvyklé kožní reakce. Tvorba opálení neboli pigmentace je tedy postupný proces, který se vyvíjí pouze pod opakovanou expozicí UV zářením. Osoba, která přeruší opalovací kůru v soláriu a určitou dobu (7 a více dní) se neopaluje, by měla tuto kůru začít znovu od počátku (tj. od nejnižších opalovacích časů) solária.

40. Co je to fotosenzitivita?

Fotosenzitivita je definována jako chemicky indukovaná změna v pokožce, která je způsobena větší citlivostí pokožky na světlo. Zvýšená citlivost může být zapříčiněna určitými nemocemi, alergiemi, kosmetikou a léky jako jsou psoraleny, diuretika, perorální antikoncepce, antibiotika, léky na vysoký krevní tlak, antidepresiva, dále některými kosmetickými přípravky, mýdly, pracími prášky nebo například potravinami jako jsou citrusy nebo celer. Stejně tak může působit desinfekce, krémy a ochranné opalovací prostředky. Důsledkem popsané zvýšené citlivosti mohou být různé reakce kůže na UV záření a mohou se tak objevit různé skvrny, pupínky, vyrážka, svrbění, pálení pokožky a podobně.

41. Mohou se děti opalovat v soláriu?

V současné době neexistují žádné biologické důvody, proč by se měly děti a mládež opalovat v soláriu. Je důležité, aby klient věděl, že se v soláriu opaluje na základě svého vlastního rozhodnutí. Takovéto rozhodnutí může učinit pouze dospělá osoba. V mnoha státech existuje praxe, kdy osoby mladší 18 let musí při návštěvě solária předložit souhlas rodičů (zákonného zástupce) a osoby mladší 15 let se mohou přijít opalovat pouze v doprovodu rodičů (zákonného zástupce). Takovéto bezpečnostní opatření může být nezbytné pro možnosti zvážení rizik s opalováním spojených.

42. Je vhodné opalování v těhotenství?

Vědecké a biologické důvody, proč by se těhotné ženy neměly vystavovat UV záření nejsou. Některé studie dokonce uvádějí, že tvorba vitamínu D3 díky UV-B záření může být matce i plodu prospěšná. Některé těhotné ženy však nemusí dobře snášet teplo a vzhledem k hormonálním změnám mohou být přecitlivělé na UV záření a na pokožce se mohou objevit pigmentové skvrny. Stísněný prostor v soláriu také nemusí být zvlášť příjemný. Vzhledem k dalším rizikovým faktorům, doporučujeme slunění na sluníčku nebo v soláriu vždy konzultovat s lékařem.

43. Můžeme se po opalování sprchovat nebo koupat?

Vzhledem k tomu, že opálení neboli pigmentace je jedním z důsledků složitého procesu interakce UV záření a kůže, nemusíme se obávat „umytí pigmentu". Okamžitá přímá pigmentace vzniká během několika vteřin po zahájení ozařování (hlavní roli hrají paprsky UV-A) a pozdní nepřímá pigmentace nastupuje po cca 48 až 72 hodinách (zde je důležité UV-B záření). Jediným důvodem, proč se neumývat po pobytu v soláriu, může být použitá solární kosmetika, která obsahuje urychlovací a samoopalovací látky a jejíž účinky bychom tak minimalizovali.

44. Proč používat při opalování solární kosmetiku?

Solární kosmetika je určena, pokud výrobce nestanoví jinak, výhradně pro opalování v soláriu. Hlavní faktor při používání kosmetiky je docílení vyššího a trvalejšího efektu zhnědnutí pokožky. Dalším faktorem je snaha dodat pokožce látky, které ji v rámci péče o pleť zvlhčují a zajišťují její vitalitu a pružnost. Existuje spousta druhů a konzistencí (olej, mléko, krém, gel, pěna..) těchto preparátů. V zásadě se dělí na přípravky určené k ošetření pleti před opalováním a po opalování. Přípravky, které se používají před sluněním, obsahují velké množství látek, které podporují tvorbu melaninu. Klienti studií mají možnost vyzkoušet si některé druhy kosmetiky a reakci své pokožky použitím jednorázových vzorků.

Je velká škoda, když klienti solárií v naší zemi dostatečně nedoceňují funkci a potřebnost používání kvalitní solární kosmetiky, důležité hlavně před opalováním a ignorují pravidla používání solární kosmetiky. Žlutá barva je v tomto případě projevem zbytečného stárnutí jejich pokožky, nebo v lepším případě projevem používáním nevhodné, do solárií neurčené kosmetiky či určené až pro pokročilé opalování.

Na západ a severozápad od našich hranic, vynakládají klienti solárních studií za kosmetiku částky větší, než za solární čas. Opalujete-li se hlavně pro získání "bronzu", účinná solární kosmetika správného složení Vám umožní zkrátit dobu pobytu v soláriu nebo při stejném čase dokáže prohloubit zhnědnutí pokožky. Navíc dosažený odstín opálení je daleko přirozenější. Opalujete-li se hlavně kvůli prohřátí, relaxaci či ze zdravotních důvodů, pomocí kosmetiky zamezíte nežádoucímu vysušování pokožky.

Solární kosmetika je speciálně vyvíjena právě pro opalování v soláriích a nelze ji v žádném případě nahradit kosmetikou pro opalování na slunci. Minimálně proto, že její účel je opačný. Solární kosmetika podporuje opalování pokožky, kdežto kosmetika s ochrannými UV faktory, opalování omezuje - chrání před slunečními paprsky. Nepoužívejte krémy pro opalování na slunci. Používejte přípravky speciálně vyrobené, klinicky testované a určené pro opalování v soláriu.

Kvalitní solární kosmetika obsahuje komplex účinných látek. Její přesné složení však mnohdy výrobci neuvádějí či dokonce tají. Ve složení se nejčastěji objevují látky jako: beta karoten - vitamin E, tyrosin, panthenol, allantoin, riboflavin, oleje a výtažky z exotických rostlin a cukrové třtiny, atd. Z toho plyne, že není nad to spolehnout se na známou, vyzkoušenou kosmetiku a na doporučení obsluhy profesionálního solárního studia. Ta by měla použití i účinnost prodávané kosmetiky dobře znát ze zkušeností svých i ze zkušeností klientů.

Nemalým přínosem pro příjemný pocit z opalování je samozřejmě i vůně kosmetických přípravků. Uvidíte, jak Vám exotické vůně zpříjemní pobyt a relaxaci v soláriu, jak solární kosmetika dokáže zaostřit smysly a zamezit vzniku nelibého zápachu kůže po opalování " na sucho".

Ve studiích Sunnyland máte k dispozici na výběr z několika světových výrobců solární kosmetiky a školená obsluha Vám vždy doporučí, na základě Vašich požadavků a možností, to nejlepší řešení.

45. Důležitost solární kosmetiky v jednotlivých fázích opalování

AKCELERÁTORY
- obsahují urychlovače opálení, pomáhají dosáhnout rychlejšího, rovnoměrného základního opálení u zákazníků s neopálenou či téměř neopálenou pokožkou.

1. fáze
má za úkol především ochranu citlivé a světlé pokožky, podporu tvorby nových kožních pigmentů v kombinaci s působením UV-B záření a hydrataci pokožky v počáteční fázi opalování. Proto je obvykle její hlavní aktivní složkou vitamín - beta karoten, hydratační přísady a vonné látky.

2. fáze
opalování vyžaduje kosmetiku pro mírně opálenou pokožku, kde poměr podporujících a hydratačních látek odpovídá právě mírně pokročilejšímu stádiu opalování. Úkolem těchto přípravků je podpořit hnědnutí, prodloužit dobu zhnědnutí pokožky a její přirozený vzhled. Obsah beta karotenu v těchto přípravcích je již nižší a častěji se v nich objevuje tyrosin.

MAXIMIZERY
- obsahují zintenzivňovače opálení, pomáhají již lehce opáleným či opáleným zákazníkům dosáhnout tmavšího intenzivního a trvalého opálení.

3. fáze
je určena pro již opálenou pokožku s důrazem na dosaženou barvu a lesk kůže. Složení je již jistou dávkou alchymie. Beta karoten je zde obsažen již velmi málo a kromě tyrosinu ho nahrazují např. extrakty cukrové třtiny či cukrové řepy.

4. fáze
to je kosmetika pro dosažení hlubokých hnědých odstínů opálení. Její složení tvoří i několik desítek ingrediencí. Zvláštní skupinou a konečnou fází této kosmetiky jsou tzv. "pálivé" přípravky, po nichž při opalování hnědnete nadále i když by již samotné opalování v soláriu k dalšímu hnědnutí nevedlo.

PO OPALOVÁNÍ
- obsahuje cenné pěstící účinné látky, které pomáhají chránit, prodloužit a zintenzivnit přirozené opálení, hydratují pokožku, zklidňují pleť, dodávají živiny.

46. Aktivní látky a jejich účinky podle jednotlivých výrobců

California Tan:
ADVANCED CLEANSING SYSTEM
jemně odstraňuje nečistoty bez nežádoucího vysušení kůže, zanechávání skvrn nebo blednutí barvy.
ALOE
Vyhlazuje, uklidňuje a hydratuje pokožku.
ALOE VERA
Zjemňuje, vyhlazuje a hydratuje pokožku a chrání ji před loupáním v případě nadměrné vystavení UV paprskům.
APHRODISIAC BLEND
Kombinace extraktů z bobulí acai, fíků a pomerančů svádí vaše smysly, podporuje tvorbu tmavého opálení a působí proti stárnutí pokožky a tvorbě vrásek.
AVOCADO Oil
Zvláčňuje a zklidňuje pokožku a dodává cenné antioxydanty, které pomáhají proti volným radikálům pro mladistvý vzhled pokožky.
BARE ENVY™
Kombinuje potenciál Javanese Coffee ST Plus a přírodní, na sojové bázi založené inhibitory k potlačení růstu chloupků.
BIOSACHARIDE COMPLEX
eliminuje případný nepříjemný zápach po opalování.
BODY BLING BLEND™
Směs přírodních drahých kamenů tyrkysu, opálu, perly a diamantu dodává pokožce minerály pro její rovnováhu.
BRONZING BOOST
Unikátní směs extraktu z brazilského ořechu, melaninu a mědi prodlužuje a zvýrazňuje výsledek opalování.
CAFFEINE FIRMERS
Dvojitá dávka kofeinu pro vitalizaci pokožky a její pevnější vzhled.
CAFFEINE LIFTER
poporuje pevnost a pružnost pokožky.
CALENDULA
poskytuje okamžitý efekt zjemnění pokožky, chrání a opravuje poškozenou či podrážděnou pokožku a mírní pocit horka a pálení pro okamžitou úlevu.
COCOA CAFFEINE
vitalizuje pokožku pro její pevnější vzhled.
COENZYME Q10
Pro omlazení a elasticitu pokožky.
CONCENTRATED COPPER
Měď přispívá k produkci tyrosinu, který hraje základní roli v produkci melaninu.
COPPER COMPOUNDS
Prohlubují a udržují opalovací výsledky
CRIMSON SEA COPPER™
Směs mořských živin, která dodává intenzivní, dlouhotrvající hydrataci a pomáhá ztmavit kožní melanin.
CUCUMBER
Okurka hydratuje, čistí a ochlazuje pokožku, zjemňuje ji a mírní pocit horka.
CUO2
patentovaná směs měděných peptidů a kyslíku pomáhá pokožce při produkci melaninu a dodává jí tak hlubší a tmavší opálení
DARK TAN BLEND
Klinicky testovaná hypoalergenní směs je ideální pro citlivou pleť a zaručuje rychlejší a tmavší opalovací výsledky.
DEEP SEA BLEND™
Zjemňuje a zklidňuje pokožku a prohlubuje opalovací výsledky.
DOUBLE BRONZER
Dvojitá dávka patentovaného lehkého samoopalovacího komplexu - Bronzextendu, pro okamžitou přirozeně vypadající barvu během 2-4 hodin.
EXOTIC OILS
Jasmínový olej, olej Neroli a olej Patschouli uvolňují smysly, zklidňují a zvlhčují pokožku.
FAST TAN™
Podporuje základní funkce pokožky pro tvorbu melaninu a rychlejší opálení.
FLAWLESS TINT
Kosmetická barviva dodávají okamžitý a bezchybný bronzový odstín.
GINGER VISNADINE
Stimuluje mikrocirkulaci pokožky bez efektů zarudnutí či zahřátí pro hlubší a tmavší opálení.
GINSENG Ženšen
vitalizuje a zvyšuje příjem kyslíku do pokožky, která pak vypadá mladě a pevně.
GRAPE SEE OIL
Olej z vinné révy je výborně se vstřebávající antioxydant, který napomáhá vyhlazování vrásek a ochrany pleti před vnějšími vlivy.
GREEN TEA
Zelený čaj je velice silný antioxydant, činitel proti stárnutí, odbourává volné radikály, redukuje nečistoty a urychluje opalování.
HEMP CRYSTAL COOLER™
Olej ze semen konopí a pokročilé ochlazovací technologie dávají unikátní pocit uvolněné, klidné pokožky.
HEMP ELIXIR
Kombinace oleje z konopných semínek a másla zaručuje pozoruhodný hydratační a opalovací efekt.
HOT ACTION LEVEL 15
Zvyšuji mikrocirkulaci pleti a dodává jí intenzivní zahřívací efekt pro hlubší a tmavší opálení.
HYDRATAN FUSION™
Kombinuje výtažky z hedvábí pro produkci kolagenu a keratinu pro jemnou pleť a dlouhotrvající hydrataci.
ION THERAPY
S kationtovými proteiny využívá teplo solária a reguluje energetickou rovnováhu pokožky.
IQ COMPLEX™
zvyšuje mikrocirkulaci pleti a zásobuje ji tak hodnotnými živinami a kyslíkem, který maximalizuje opálení, aniž by docházelo k zahřívání nebo rudnutí pokožky.
JAVANESE COFFEE ST PLUS
Vyhlazuje, rozzařuje a zpevňuje pokožku za pomocí kofeinu a dalších účinných látek.
KOLA CAFFEINE
Pro zářivé a zdravé rovnoměrné opálení bez pigmentových nerovností.
LUXURIOUS SKIN-DULGENCE
Komplex výtažků z perel, kašmíru, saténu a hedvábí hýčká pokožku vlhkostí a jemností.
MALACHITE
Výtažek z minerálu dodává pleti elektrolyty a měď pro lepší opalovací výsledky.
MEADOWFOAM
udržuje v pokožce vlhkost pro dlouhotrvající hydrataci.
MELA-RICE PROTEIN
Mocný antioxydant pomáhá odbourávat volné radikály a omezuje tak tvorbu vrásek.
MOISTURE THERAPY
Postupné uvolňování zaručuje okamžitou a dlouhotrvající hydrataci pokožky a déle trvající výsledky opalování.
NON-STRIPPING FORMULA
Jemně čistí pokožku a odstraňuje nečistoty bez toho, aby byla narušena její důležitá hydratace.
QUATRO BRONZER
Nejvyšší dávka patentovaného lehkého samoopalovacího komplexu - Bronzextendu, pro okamžitou přirozeně vypadající barvu během 2-4 hodin.
RED SEA ALGAE
Mořské řasy bohaté na vitamíny a minerály působí jako antioxydant.
RHODIOLA EXTRACT
redukuje škody napáchané na pokožce vlivem vnějších každodenních faktorů.
ROOIBOS EXTRACT
květina bohatá na přírodní minerály a vitamínu C pro zklidnění pokožky a ochranu proti jejímu stárnutí.
RUM COCONUT CHASER™
Hydratuje pokožku a chrání jí před ztrátou vlhkosti, odbourává volné radikály.
SAVY SEVEN 7
klíčových složek k zajištění maximálního opalovacího efektu: Kyslík,energie, měď, zinek, voda, elektrolyty a antioxydanty.
SHEA BUTTER
Bambucké máslo - známé pro svou schopnost zvláčnění a hydratace pokožky, chrání ji a obnovuje rovnováhu. Výtečné pro suchou či citlivou pleť.
SKIN RX™
Dává poničené pokožce uklidňující a oživující živiny a posiluje kožní endorfiny pro pocit zářivé, zdravé a mladé pleti.
SMART TECHNOLOGY
Optimálně se přizpůsobuje požadavkům pleti a rozpozná individuální úroveň sedmi faktorů perfektního opálení a zdravé struktury pokožky.SMART přivádí tyto faktory do ideální rovnováhy a tím přináší nepřekonatelněrychlé, intenzivní a rovnoměrné výsledky opalování.
TEA3 COMPLEX™
Přírodní extrakty zeleného, bílého a černého čaje bohatých na antioxydanty a kofein redukují tvorbu vrásek, zpevňují pokožku a urychlují opalovací proces.
TIME RELEASE HYDRATION
poskytuje okamžitou dlouhotrvající hydrataci a zajišťuje tím pokožce během všech fází opalování hodnotnou vlhkost. Ta je vázána v pokožce a tímje podporována účinnost látek potřebných pro opálení pokožky.
TRF2000
Dodává pokožce kyslík a podporuje produkci kolagenu pro mladistvý vzhled pokožky a zesílení její barvy.
TRIPLE BRONZING BOOST
Unikátní směs extraktu z brazilského ořechu, melaninu a mědi prodlužujea zvýrazňuje výsledek opalování.
TRIPLE BRONZER
Trojitá dávka patentovaného lehkého samoopalovacího komplexu - Bronzextendu,pro okamžitou přirozeně vypadající barvu během 2-4 hodin.
TROPI-SUN SERUM™
Kombinace kakaového másla, extraktů z banánů a pomerančů, dodává pokožce důležité živiny pro jemnou a hebkou pokožku a bohaté výsledky při opalování.
TYROSTAN™
Forma Tyrosinu stimuluje produkci melaninu pro rychlejší a tmavší opálení.
UV-ACTIVATED VITAMIN C
Jedinečná technologie, díky níž se pleti dostává koncentrovaný, vysoce účinný vitamín C, který působí jako antioxydant.
VITA C&E RENEWAL FACTOR™
Technologie postupného uvolňování vitamínů C a E proti stárnutí pokožky.
VITAMIN C
Mocný antioxydant pro vyhlazování pleti a odbourávání volných radikálů.
VITAMIN E
Antioxydant pro vyhlazování pleti a odbourávání volných radikálů. Zjemňuje a zvlhčuje pokožku.
VITATAN® 2000
Obsahuje exkluzivní kombinaci vitamínů, minerálů, antioxydantů, kyslíku a energie pro aktivaci a urychlení přirozené schopnosti pokožky vytvářet opálení.
X-TREME TANNING CATALYST™ (XTC)
Vysoce pokročilý systém pro dodávání opalovacích složek do kůže pro jejich maximální využití.
Emerald Bay:
AGAVE NECTAR®
Obohacený o koncentráty pro prvotřídní péči o pleť, posílený o výživné vitamíny pro pružnou pleť a zdravé opálení.
ALOE BUTTER
zvláčňuje a hydratuje pokožku a podporuje a chrání pleťové zabarvení.
ALOE VERA
Zklidňuje a chrání rty a dává pocit hebkosti.
BRONZED GLITTER
Speciální komplex zvyšuje přirozené opalovací výsledky pro zářivý vzhled pokožky.
COCOA BUTTER
Hydratuje pokožku a podněcuje ji k vyššímu opalovacímu výkonu.
COCONUT MILK
Vyživuje pokožku vitamíny a proteiny zatímco ji zjemňuje.
COCONUT OIL
Hydratuje kůži a rty a dává pocit hebkosti.
COFFEE BUTTER
Žene pokožku k lepšímu výkonu tím, že jí dodává energii, oživí ji a vyhladí.
DOUBLE SHOT SUGAR CANE BRONZERS
popoří výsledky opalování náporem zlatohnědé barvy.
GINSENG
bohatý na vitamin B12, regeneruje a oživuje problematickou pokožku.
GRAPE SEED OIL
Olej z velice kvalitních hroznů působí jako silný antioxydant pro zjemnění a vyhlazení pokožky.
HEMP SEED OIL
Bohatý zdroj důležitých mastných kyselin, aminokyselin a živin dává maximální hydrataci a péči o pokožku.
HONEY
přírodní zvlhčovač, přitahuje vlhkost ze vzduchu pro zářivý vzhled.
LEMON FRUIT EXTRACT
Bohatý na Vitamin C, osvěžuje, oživuje a hydratuje pokožku.
LIME FRUIT PULP
Směs bohatá na Vitamin C, osvěžuje, oživuje a hydratuje pokožku.
OIL CHASER™
Exkluzivní mix látek pro snížení produkce oleje v pokožce a tím ucpávání pórů nečistotami, s anti-bakteriálními účinky.
ORANGE EXTRACT
Oživuje pokožku a dodává lepší opalovací výsledky.
SANDALWOOD EXTRACT
Zklidňuje a hydratuje pokožku a ochraňuje ji před každodenními vnějšími vlivy.
SEA BOTANICALS
Intenzivně zvlhčuje pokožku, prohlubuje hluboké opálení a zanechává pokožku příjemně jemnou a hebkou.
SHEA BUTTER
Intenzivně zvlhčuje pokožku pro ultra hebkou a jemnou pokožku.
SHIMMER HIGHLIGHTS
Speciální komplex pro záživý vzhled pokožky.
SOBER ELIXIR
Elixír z regeneračních, tónujících a hydratačních výtažků z rostlin napomáhá pokožce vypadat zdravě, fresh a čistě. SPF 15 Ochrana rtů při UV záření.
SUNFLOWER, OLIVE, AND WHEAT GERM OILS
Slunečnicový, olivový olej a olej z pšeničných klíčků zvlhčují pokožku pro ultra tmavé opálení.
TROPICAL HEAT®
Technologie způosbující jemné zahřívání a zrůžovění pokožky.
TROPICAL HEMP BLEND
Dodává maximální hydrataci a prvky péče o pleť pro dosažení tmavého, tropického opálení.
VITAMIN COCKTAIL®
Dodává zabarvení a energii pokožce pro výraznější opálení.
VITAMIN E
Ochraňuje a uzdravuje rty pomocí antioxydantů.
Magical sun:
ALLANTOIN
Má regenerační, zklidňující a hojivé účinky, minimalizuje kožní podráždění, stimuluje růst nové a zdravé kožní tkáně.
ALOE VERA
Obsahuje vysoce aktivní látku aloin s velice příznivými účinky na pokožku. Nutí ke zvýšené aktivitě zárodečnou vrstvu pokožky, čímž zpomaluje její stárnutí. Vyznačuje se především vysokými zklidňujícími a regeneračními účinky, zmírňuje svědění, velice rychle hojí popáleniny, dodává pokožce pružnost a vláčnost.
ß - KAROTEN
Přírodní látka, jejíž funkcí je aktivace melanocytů a tím uvolnění melaninu ( pigmentu ), čímž je výrazně urychleno opálení, které se déle uchová. Působí jako prevence proti spálení pokožky.
CALCIDONE
Má vynikající hydratační účinky, stimuluje diferenciaci lidských keratinocytů.
COLLAGEN
Je základní protein pojivové tkáně. Zpevňuje, napíná a vyhlazuje pokožku, zabraňuje vypařování vody.
DHA
Působí nezávisle na slunečním záření. Nejdůležitější obsahová složka je dyhydroxyaceton (DHA), z glycerínu vyzískaný sacharid, který se vyskytuje v lidské látkové výměně.
DHA
je aktivní složka, která je již od roku 1960 úředně povolena úřadem Food and Drug Administration. DHA reaguje s volnými AMK (aminokyselinami) a bílkovinami kůže, při tom dochází během 2 až 8 hodin k pigmentaci horní vrstvy pokožky. Docílený efekt přetrvává cca. 7 až 12 dní, k jeho odbourávání dochází normálním odlupováním kůže. Doba, po jakou Vám opálení vydrží, závisí především na péči o pokožku a jejím typu. Jelikož se tento proces zhnědnutí omezuje jen na vrchní vrstvu pokožky, není častost aplikace nijak omezena.
FUCOGEL 1000 PP
Biochemický polysacharid. Dodává výrobkům mimořádnout jemnost a komfortnost. Díky schopnosti zachytit vodu pomocí tvorby jemného filmu na pokožce poskytuje okamžitý a dlouhotrvající hydratační účinek.
KOENZYM Q 10
Vysoce aktivní látka, která aktivuje přirozenou funkci kožních buněk. Zvyšuje schopnost kvalitněji využít aktivní látky, čímž dojde k lepšímu vyživení a zpevnění pokožky. Zabraňuje tvorbě vrásek a zpomaluje stárnutí pokožky.
MCT OLEJ
Je používán k prevenci ztráty vody z pokožky.
PANTHENOL
Vysoce aktivní látka se zklidňujícími, hojivými a regeneračními účinky, vhodná pro citlivou pleť.
SHEA BUTTER
Máslo, získávané z divoce rostoucího ořechu ve Střední Africe. V Africe je po celá staletí používán jako efektivní bariéra proti poškozování pleti následkem extrémních povětrnostních podmínek. Vyznačuje se výbornými hydratačními, změkčujícími a antioxidačními účinky. Zabraňuje předčasné tvorbě vrásek.
TYR-EXCELL
Nově vyvinutá látka na bázi tyrosinu, urychlující opálení a podporující zhnědnutí pokožky.
TYROZYN
Nejdůležitější aktivní látka, obsažená v solární kosmetice. Čím vyšší je koncentrace, tím je opálení rychlejší a intenzivnější. Aktivuje kožní buňky ke zvýšené tvorbě melaninu ( pigmentu ). Látky, jako např. Unipertan, jsou pouze směsi tyrozinu. V solární kosmetice MS je obsažen čistý tyrozyn, technologicky navázaný v aktivním komplexu EXCLUSIVE na řadu nejúčinnějších transportních aktivních látkek ( nosičů ), což zajišťuje podstatně rychlejší a účinnější proniknutí do nejspodnějších vrstev pokožky. Výsledkem je velice rychlé, kvalitní a trvalé opálení.
UREA
Ovlivňuje vazbu vody na buněčné bílkoviny, čímž působí jako hydratační faktor rohové vrstvy epidermis. Aktivně napomáhá penetraci biologicky aktivních látek do kůže.
UŠLECHTILÉ OLEJE: JOJOBOVÝ, AVOKÁDOVÝ A MANDLOVÝ OLEJ
Exkluzivní čisté ušlechtilé oleje, získávané lisováním za studena. Regenerují, zvláčňují pokožku, jsou bohaté na vitamíny a vyživující látky, velice rychle se vstřebávají, nezanechávají pleť mastnou. Dodávají pokožce elasticitu, zabraňují tvorbě vrásek. Pronikají do nejspodnějších vrstev pokožky, což způsobuje rychlejší a trvalejší opálení.
VITAMIN A ( RETINOL )
Má velký vliv na růst epitelových tkání, zvyšuje odolnost kůže a sliznic proti infekci. Je vhodný pro léčbu akné a poruch rohovatění pokožky. VITAMIN C Zvyšuje účinky aktivních látek, dodává pokožce energii.
VITAMIN E ( TOKOFEROL )
Zpomaluje oxidační procesy v pokožce, čímž zpomaluje její stárnutí. Aktivací germinativní vrstvy způsobuje revitalizaci pokožky. Zabraňuje tvorbě volných radikálů a zabraňuje předčasné tvorbě vrásek.
ZELENÝ ČAJ
Až dvojnásobně účinnější antioxidant než vitamín E. Zabraňuje tvorbě volných radikálů a tím stárnutí pokožky a předčasné tvorbě vrásek.
Všechny 100 % čisté přírodní oleje jsou získávány lisováním za studena bez jakýchkoliv chemických úprav!

47. Musíme mít při opalování v soláriu ochranné brýle?

Ano, ochranné brýle (určené pro opalování v soláriu), které jsou odlišné od běžných slunečních, by měl mít každý, kdo se v soláriu opaluje. Provozovatelům solárií se dokonce doporučuje zakázat klientovi opalování bez těchto ochranných brýlí. Po každém použití brýlí je nezbytně nutné jejich ošetření vhodným přípravkem.